کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر احمد کسمایی

2- دکتر هومن اکبری

3- دکتر سارا جواهری

4- دکتر صمد زارع

5-دکتر حمید اصغری

6- دکتر حسین کاظملو

7- دکتر آرش صفایی